فریلنسر

خدمات برای فریلنسرها کسر ۱۵ درصد از پروژه می باشد.

کارفرما

لطفا سرویسی را که برای ارسال پروژه نیاز دارید انتخاب نمایید

رایگان

برای ۱۵ روز

رایگان

با این بسته شما قادر به ارسال ۱ پروژه خواهید بود که ۱۵ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام

۷۹۰۰۰تومان

برای ۳۰ روز

استاندارد

با این بسته شما قادر به ارسال ۳ پروژه خواهید بود که ۳۰ روز در سایت نمایش داده خواهد شد

ثبت نام